Englannin kielirikastetoiminta

”Varhaiskasvatuksen tehtävä on tukea lasten kielellisten taitojen ja valmiuksien, kielitietoisuuden ja kielellisen identiteetin kehittymistä. Kaksikielinen varhaiskasvatus jaetaan laajaan ja suppeaan. Suppeamman kaksikielisen varhaiskasvatuksen tavoitteena on herättää lasten mielenkiinto ja myönteinen asenne kieliä kohtaan.” (Varhaiskasvatussuunnitelman luonnos 2017)

”Kielirikasteisella varhaiskasvatuksella tarkoitetaan varhaiskasvatusta, jossa alle 25 % toiminnasta järjestetään säännöllisesti ja suunnitellusti jollakin muulla kuin varhaiskasvatuslaissa määritellyllä varhaiskasvatuksen kielellä. Tavoitteena on tarjota lapsille mahdollisuuksia kehittää monikielistä potentiaaliaan.” (Varhaiskasvatussuunnitelman luonnos 2017)

Mukulaxissa kielirikaste toiminnassa lapsia ”suihkutetaan” englanninkielellä (Käsityöläiskadulla ja Hirvensalossa). Kielisuihkua toteutetaan jokapäiväisten fraasien, laulujen, lorujen, kertomusten ja leikkien muodossa. Kielisuihkutoiminta tarjoaa pehmeän alun vieraisiin kieliin tutustumiseen ja tavoitteena onkin herättää mielenkiinto ja positiivinen asenne niiden oppimiseen.

Päiväkodissa toteutamme suomalaista varhaiskasvatusta ja pääkielenä käytämme suomea. Englanti tuo arkeemme mukavan lisämausteen. Kaikki periaatteelliset keskustelut käymme lapsen äidinkielellä. Varsinkin englannin osuus kasvaa pikku hiljaa lasten iän mukana ja ryhmästä toiseen siirryttäessä.

Lapsi on luonnostaan ennakkoluuloton ja utelias oppimaan. Panostamme positiiviseen ja kannustavaan ilmapiiriin. Kieltä opitaan kuulemalla, käyttämällä ja toistamalla sitä eri yhteyksissä. Havainnollistaminen (kehonkieli, eleet, konkreettinen materiaali), rutiinit sekä hidas ja selkeä puhe tukevat lasta kielen ymmärtämisessä. Lasta ei pakoteta käyttämään vierasta kieltä ennen kuin hän on itse siihen valmis. Kielen omaksuminen ja aktiivisen käytön aloittaminen onkin hyvin yksilöllistä. Kunnioitamme jokaisen lapsen omaa tahtia.